Fakta om syrenflytt

I och med omgestaltningen av ytorna söder och väster om Lunds domkyrka (som du kan läsa mer om i en tidigare bloggpost) kommer syrenerna vid Arken att flyttas. I olika sammanhang har detta uppmärksammats, vi vill ge korrekt fakta i frågan här:

  • Syrenerna kommer att tas bort och ersättas med ett antal träd mellan vilka bänkar kommer att placeras i samband med omgestaltningen av hela platsen söder och väster om Domkyrkan.
  • Sticklingar har redan tagits från syrenplantorna och själva syrenbusken kommer att bevaras på en plantskola.
  • Syrenerna kommer att återplanteras i Lundagårds sydvästra hörn, nära Kyrkogatan och på ungefär samma avstånd från Domkyrkan som de är planterade på idag.
  • Den siktlinje som det i olika sammanhang har talats om handlar om ett önskemål från antikvariska intressenter om att återskapa den siktlinje som fanns på medeltiden från Klosterkyrkan till Liberiet. Det handlar således inte om Klostergatan vilket har framförts.
  • Syrenerna står helt och hållet på mark som ägs av Domkyrkan, inte Lunds kommun. (Tillägg 2011-01-20: Marken ägs inte av Lunds domkyrkoförsamling utan den juridiska personen Lunds domkyrka. Förenklat svarar den juridiska personen Lunds domkyrka för domkyrkobyggnaden och den juridiska personen Lunds domkyrkoförsamling för verksamheten i t.ex. Domkyrkan.)

Hela den planerade förändringen syftar till att skapa en enhetlig marknivå söder och väster om Domkyrkan, att handikappanpassa markytorna, förstärka funktionen söder om Domkyrkan som en mötesplats samt skapa en tydlig sammanbindning mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum som kommer att öppnas 1 advent 2011.