Besvarade frågor

Här finns alla frågor om Domkyrkan som har besvarats samlade. De senaste svaren ligger högst upp på sidan.

Sök på denna sida genom att trycka CTRL+F. Ofta finns svaret på just din fråga längre ned.

Hur länge har Domkyrkans exteriör sett ut som den gör?
Undrar Kerstin
Det är framförallt Domkyrkans torn som har förändrats genom åren. Det nuvarande utseendet fick tornpartiet i samband med Helgo Zettervalls renovering av Domkyrkan i slutet av 1800-talet. Den övriga exteriören är medeltida.

Vem ligger begravd i kryptan och hur många kryptor finns i Norden?
Undrar Bodil
I kryptan finns endast gravstenar bevarade. Stoftet efter de avlidna har flyttats till Norra kyrkogården. Gravstenarna har en gång huggits för biskopar eller betydelsefulla personer för den Skånska historien. Den som vill läsa mer kan köpa en liten skrift i Domkyrkan som handlar om gravstenarna och om de personer som de en gång höggs för. Exakt hur många kryptor som finns i Norden känner vi inte till.

Vad är det för material i beläggningarna utanför kyrkan? Var kommer gatstenen och de stora blocken ifrån som löper runt kyrkan och vem har stått för arbetet?
Undrar Gustav
Beläggningen runt domkyrkan kallas Zettervalls trottoar. Det var domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall som skapade den i samband med den stora restaureringen i slutet av 1800-talet. Troligen har den lagts av Kullgrens stenhuggeri från Uddevalla. Stenen kommer säkert från olika stenbrott. Man vet inte vilka.

Vad är speciellt för en domkyrka? Vad är skillnaden från en vanlig kyrka och en domkyrka?
Undrar Gustav
Det speciella med en domkyrkan är att den är ”hemmakyrka” för ett stift och en biskop. Ibland använder man ordet katedral om en domkyrka, ordet katedral kommer från det latinska ordet för biskopens kateder, dvs. biskopens plats.

Till vänster när man kommer in genom huvudingången (i närheten av uret), finner man runskrift. Jag gissar att det står got hielp, men är inte säker. Vet man vad här står?
Undrar Anders
På den pelare som finns mellan huvudingången och uret finns ett självporträtt av Adam van Düren som renoverade Domkyrkan under 1500-talet. På självporträttet visas stenhuggaren med en jättelik hammare och en åsna som har fallit under sitt tunga lass. Det finns flera texter vid denna bild. En säger: ”den må väl vara en åsna vara, som tager mer på än han kan bära; 1527”. Texten Got hielp finns inristat ”O Herre Gud, vad ände skall det få, då vi ej vill vår skröplighet förstå”.

Hur många pipor har kororgeln?
Undrar Sebastian
Kororgeln har 1512 pipor.

Lunds biskop upphöjdes till ärkebiskop över Norden år 1103, men var inte Norden en väldigt splittrad region? Hur förhöll sig Sverige till detta?
Undrar Andreas
Visst var Norden en splittrad region, trots att en centralmakt genom respektive lands kung fanns. Vid ett trekungamöte år 1101 möttes den danske, norske och svenske kungen, främst för att skapa fred men vid detta möte diskuterades förmodligen den kommande utnämningen av biskopen i Lund till ärkebiskop över de Nordiska länderna (vilket skedde 1103). Ärkebiskopen i Lund var ärkebiskop över ett landområde som motsvarar dagens Norden (plus ett antal Nordatlantiska öar). Att Norden fick sin egen ärkebiskop kan tolkas som ett tecken att missionstiden var över och att kyrkoprovinsen kunde stå på egna ben. Naturligtvis fanns det krafter såväl i Norge som i Sverige som ville bryta sig loss ur den Lundensiske ärkebiskopens överhöghet och bilda egna kyrkoprovinser, så skedde också i mitten av 1100-talet såväl i Norge som i Sverige. Den Lundensiske ärkebiskopen var dock under hela medeltiden primas, dvs. andligt överhuvud, över det norska och det svenska kyrkoprovinserna.

Hur många manualer har kyrkans läktarorgel?
Undrar Robin
Domkyrkans stora orgel (Sveriges största kyrkorgel) som finns på läktaren har fyra manualer. En manual är själva klaviaturet bestående av vita och svarta tangenter.

Vem står och håller en pelare. Någon säger att det är Jätten Finn. Någon säger att det är Simson?
Undrar Barbro
I Domkyrkans krypta finns en stenstaty, kallad Jätten Finn. Stenstoden avbildar förmodligen bibelns Simson, alltså är båda svaren ”rätt”.

Jag undrar vem som är Domkyrkans skyddshelgon?
Undrar Joel
Lunds domkyrka är invigd till S:t Laurentius, den första diakonens, ära. Legenden berättar att han var diakon i Rom och hade hand om de kyrkliga skatterna. När kejsaren hotade att konfiskera dem skänkte Laurentius allt guld och silver till fattiga. När han sedan beordrades att överlämna kyrkans skatter till kejsaren förde han fram de sjuka, blinda och halta och sa ”Här ser ni kyrkans skatter!” Som straff blev hand lagd på halster och sakta bränd till döds. Med ett leende och med orden ”Jag tackar dig Herre, att jag har befunnits värdig att gå genom dina portar” gav han upp sin ande. Laurentius led martyrdöden år 258.

Vilken är den äldsta, fortfarande bevarade, delen av domkyrkan?
Undrar Andreas
Det är domkyrkans krypta. Kryptans huvudaltare invigdes år 1123 och genom århundradena har endast mindre förändringar skett i kryptan. Kyrkan i övrigt fick i stort sett sitt nuvarande utseende i samband med 1800-talets renoveringar.

Vad skiljer en domkyrka från en katedral?
Undrar Jorun
Ingenting! Det som kännetecknar både en domkyrka och en katedral (orden är synonymer) är att en biskop och ett stift har kyrkan som ”hemmakyrka”.

Varför har man inte låtit kyrkan stå som den var?
Undrar Oscar
Domkyrkan har alltid förändrats! Domkyrkans välkända torn t.ex. är från 1800-talets slut, i många hundra år fanns sidokapell på Domkyrkans södra sida och den Lundabo från medeltiden som kommer in i dagens Domkyrka skulle kanske inte känna igen sig. Det är viktigt att att man, samtidigt som man är mån om att bevara byggnaden, skapar ett kyrkorum som fungerar för de behov som finns här och nu.

När bildades Lunds stift?
Undrar Eva-Lisa
Lunds stifts bildades år 1060 då den danske kungen genomförde en stiftsdelning. På den ”svenska” sidan av sundet skapades två stift, ett i Lund med Henrik som biskop och ett i Dalby med Egino som biskop. Efter några år avled Henrik, stiften slogs samman och Egino flyttade från Dalby till Lund som blev det nya sammanslagna stiftets huvudort.

Kan man oplyse noget om kirkens klokker, alder, størrelse, støber etc
Undrar Niels
I det norra tornet finns tre klockor:
Storklockan: blev omgjuten 1926 av Ystads klockgjuteri. Bild av Maria med Jesusbarnet. Inskriften är hämtad ur den Psaltaren 145. Klockan väger 3200 kg och tonen är g. Ringdes av fyra man fram till 1939 då en el-motor installerades.
Mellanklockan är gjuten 1926 i Ystad. Klockan väger 1500 kg och tonen är diss.
Lillklockan (kallad Birgers klocka) är gjuten 1513 och är därmed Domkyrkans äldsta klocka i bruk. Klockan väger 800-1000 kg och tonen är ciss.
I det södra tornet finns två klockor:
S:t Knutsgillets klocka är gjuten 1559 av Iacon Holst i Lund. Klockan väger 600-700 kg och tonen är f. Klockan ägs av S:t Knuts gille i Lund. Enligt tradition ringer Knutsklockan varje morgon klockan 08.00 och varje kväll klockan 21.00.
Högst uppe under tornets tak hänger Klinkan, en klocka gjuten 1739 i Malmö. Klockan väger 179 kg och tonen är h. Klinkan används inte.

Hur många gånger har Domkyrkan renoverats?
Undrar Gustav
Något enkelt svar på frågan är svårt att ge. Efter det att kyrkan invigdes 1145 har större ombyggnader skett vid flera tillfällen, den första efter den omfattande branden 1234. Då slogs nya valv och en ny lektoriemur och ny västfasad byggdes. Ca 1510-1527 renoveras Domkyrkan under ledning av Adam van Düren. 1832-1859 renoveras Domkyrkan under ledning av Carl Georg Brunius, 1860-1880 fortsätter renoveringen under ledning av Helgo Zettervall. Den senaste större renoveringen skedde 1954-1963, då under ledning av Eiler Græbe.

Hur många kvadratmeter är Domkyrkan?
Undrar Malin
Någon exakt siffra har vi tyvärr ej tillgång till, men Domkyrkans yttre mått, exklusive murarna, är ca. 82 gånger 33 meter, dvs. ungefär 2700 kvadratmeter.

Hur många personer är det i Domkyrkan om den är fullsatt med sittade (ungefär)?
Undrar Lisa
Antalet sittplatser (med extrastolar) i mittskeppet och sidoskeppen är ungefär 550, därtill kommer ca 70 platser i högkoret och ungefär lika många i dopkapellet och sjuarmade ljusstakens kapell.

Hur är domkyrkan uppbyggd? Nackdelar med husets byggnad?
Undrar Anja
Lunds domkyrkas grundform är hämtad från basilikan med ursprung i det romerska riket. Domkyrkan är det främsta exemplet på den romanska byggnadskonsten i Norden. Nackdelarna med byggnaden är att den är relativt liten.

Hur stor är Domkyrkan?
Undrar Marie
Domkyrkan mäter 86 meter på längden, 37 meter på bredden, den yttre högsta höjden är 55 meter och den inre högsta höjden är 22 meter.

Skulle kostnaderna för underhåll och elförbrukning bli alldeles oöverkomliga om belysningen i Domkyrkotornen var tänd året om. Jag vet många lundabor som anser att belysningen åtminstone skulle vara tänd under perioden oktober-mars.
Undrar Arne
Idag är tornen tända under advents- och jultiden. Om tornbelysningen ska vara tänd under en större del av året är en fråga som Domkyrkorådet (som förvaltar Domkyrkan) får ta under övervägande.

Vem varför och när byggdes Domkyrkan?
Undrar Karl
Eftersom det fanns en biskop i Lund sedan omkring 1060 var det självklart att det skulle finnas en ståndsmässig kyrka. I Domkyrkans historia är år 1085 viktigt, det år då den danske kungen Knut den helige överlämnade en stor gåva till ”S:t Laurenitii kyrka, som är belägen i Lund, ehuru ej fullbordad”. Förmodligen höjdes ambitionsnivån med det pågående Domkyrkobygget i och med att Lund blev ärkebiskopssäte 1103 eller 1104. Kyrkans krypta invigdes år 1123 och högkoret 1145. Som Domkyrkans förste arkitekt nämns en man vid namn Donatus.

Vad betyder ordet Dom?
Undrar Araceli
Dom är en förkortning av ordet domkyrka. I dagligt tal kallas Domkyrkan ofta ”Domen”. Det som kännetecknar en domkyrka (i jämförelse med andra kyrkor) är att den är centralkyrka i ett stift, det är i domkyrkan präst- och diakonvigningar sker och stora stiftsfester firas. På samma gång som domkyrkan har denna funktion är den även en helt vanlig församlingskyrka, precis som vilken annan kyrka som helst.

Vilken roll spelade Domkyrkan i det medeltida samhället?
Undrar Andreas
År 1103 eller 1104 upphöjdes biskopen i Lund till ärkebiskop. Lund blev nu på ett helt nytt sätt knuten till Europa och centrum för en väldig kyrkoprovins som omfattade Danmark, Sverige och Norge men också Island, Grönland, Färöarna, Orkney- och Shetlandsöarna, Hebriderna och Isle of Man. Upprättandet av ärkestiftet Lund blev det första och största organiserade uttrycket för begreppet Norden och bidrog kraftigt till de skandinaviska folkens identitet och självkänsla. Beroendet av Tyskland minskade, samtidigt som bandet mellan Norden och Rom stärktes. Lund var centrum i Nordens länder – det var här kyrkan i Norden hade sin mittpunkt.

Vad betyder ”lyran” på Domkyrkans logga?
Undrar Heléne
”Lyran” är inget instrument – det är ett halster. Lunds domkyrka är invigd till S:t Laurentiius (S:t Lars) ära. Legenden berättar av Laurentiius, som ofta kallas den första diakonen, avrättades genom att grillas över öppen eld på ett halster. Därav märket.

Jag vill veta lite om Domkyrkans orglar
Undrar Gustav
Sedan 1200-talet har det funnits orglar i Domkyrkan. År 1626 uppförde Danmarks då främste orgelbyggare Johann Lorentz en orgel på den lektoriemur som avdelade kyrkorummet. Under 1800-talet byggdes en orgel mellan de båda tornen i kyrkans västparti. Den nuvarande orgeln mellan tornen byggdes mellan åren 1932 och 1934 av den danska firman Marcussens & Sön. Den orgeln är Sveriges största kyrkorgel och har 7074 pipor med längder från 10 meter ned till 1 cm. Den har 102 stämmor, fyra manualer och pedal. Totalt har Domkyrkan fem orglar, varav kororgeln är den näst största med sina 23 stämmor. Den är byggd 1977 och är delvis inspirerad av 1626 års Lorentzorgel. De tre övriga mindre orglarna finns i Dopkapellet, kryptan och inuti det astronomiska uret.

Vem tog intiativet att bygga Lunds domkyrka?
Undrar Tina
Vem som tog initiativ till den alla första kyrkan på den plats där dagens Domkyrka står vet man inte. De skriftliga källorna från denna tid är få men samstämmiga – det fanns en ”Laurentiuskyrka” i Lund omkring 1053 och den danske kungen Sven Estridsen gjorde donationer till lundakanikernas kyrka, dvs. den kyrka som kom att bli Domkyrka runt 1060 i samband med Sven Estridsens stiftsindelning av Danmark. Året 1085 är viktigt i Lunds domkyrkas historia. Detta år utfärdade kung Knut den helige (död 1086) ett gåvobrev till, som det står, ”den helige Laurentius visserligen ej fullbordade kyrka i Lund”. Om man avsåg en tidigare kyrka, eller om man hade påbörjat arbetet med dagens Domkyrka tvistar de lärde om. Dock är det så att de tillgångar som Domkyrkan fick genom gåvobrevet har bekostat, och bekostar än idag, renoveringar och ombyggnationer av kyrkan. År 1103 eller 1104 upphöjdes biskopen i Lund till ärkebiskop. Det skapade ett behov av en värdigare utsmyckning av det pågående Domkyrkobygget. Läs gärna mer i Thomas Rydéns bok ”Domkyrkan i Lund”.

Är Lunds domkyrka den äldsta bevarade kyrkan från medeltiden?
Undrar Sara
Man brukar säga att Dalby kyrka är den äldsta bevarade kyrkan i Norden. Den är några år äldre än Lunds domkyrka. Dock har det funnits minst en, äldre, kyrka på den plats där dagens Domkyrka står.

Vem har ritat Domkyrkan?
Undrar Wösel
Som Domkyrkans förste arkitekt nämns en man vid namn Donatus i källorna, förmodligen kom han till Lund från domkyrkobygget i Speyer.

Vad kommer hända med Domkyrkan i framtiden?
Undrar Teresa
Domkyrkan, som har stått i centrala Lund i över 850 år kommer att finnas kvar, därom råder det inget tvivel. Genom åren har kyrkan renoverats och byggts om – förmodligen kommer även det att ske i framtiden. Någon större renovering av Lunds domkyrka finns det dock ej behov av idag.

Vem har skrivit legenden om Jätten Finn?
Undrar Elisabet
Legenden om Jätten Finn är en välkänd legend som finns spridd runt om i Norden, bland annat finns det en version som handlar om Domkyrkan i Nidaros (Trondheim). En av de som har betytt mycket för att sprida Finn-legenden i Lund är diktaren, professorn vid Lunds universitet och sedermera biskopen i Växjö, Esaias Tegnér som 1818 skrev dikten ”Jätten Finn”. Dikten bygger på en muntlig tradering som går långt tillbaka i tiden.

Hur många besöker Domkyrkan varje år?
Undrar Lolo
Lunds domkyrka besöks av. ca. 700 000 människor varje år. Av dessa kommer ca 90 000 personer för en gudstjänst eller konsert.

Varför finns det ingen belysning i de två kolonnettgallerierna på södra tvärskeppsgaveln? Är det gammal sedvänja som hindrar att belysningen i tornens kolonettgallerier är tänd året runt?
Undrar Lars-Olov Hansson
Domkyrkans södra sida är inte upplyst på kvällar och nätter. I arbetet kring Domkyrkans besökscentrum (som ska byggas mot ”bankhusets” brandgavlar) ska hela den södra sidans gestaltning avseende bland annat markbeläggning tas upp. Det är möjligt att man i detta arbete även tänker in frågan om en eventuell belysning av denna sida av kyrkan. Det är helt rätt att det är en tradition att kolonettgallerierna i tornen är tända endast under advents- och jultid.

Vilken sorts sten är Domkyrkan byggd av och varifrån kommer den?
Undrar Diana
Stenen är sandsten som framförallt är hämtad från ett brott i Höör, ca fyra mil från Lund. Höörstenen är gråblå men även en gyllengul sandsten från Helsingborgstrakten användes vid Domkyrkobyggets tidiga fas.

Hvem byggede Domkirkeuret?
Undrar Lars Due Arnov
Ur det material som en av Domkyrkans guider, Lone Mogensen, har skrivit till de medarbetare som visar uret måndag-lördag kl. 11.50 citerar jag: ”Domkyrkans astronomiska ur gjordes förmodligen av den tyska urmakaren Nicolaus Lilienfeld och stod här i domkyrkan omkring 1425.” … ”Nicolaus Lilienfeld bodde först i Lübeck, där han byggde ett horologium, sedan i Rostock. Han har byggt minst tio horologier varav bara några få är bevarade.” … ”Den övre delen av uret, själva horologiet, är ursprungligt, medan den undre delen med kalendariet är en trogen kopia av originaldelarna som nu finns på domkyrkans museum. Domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin och det danska urmakarsnillet Julius Bertram-Larsen återskapade det nuvarande uret till år 1923.”

Vem var Donatus? Vilket land kom han ifrån?
Undrar Linda Christiansson
Donatus var den man som rekryterades som arkitekt för domkyrkobygget efter det att Lund hade blivit ärkebiskopssäte 1103 eller 1104. Stenhuggarna hämtades framförallt från dagens Italien och Tyskland. Donatus var troligen av lombardisk börd.

Hur höga är Domkyrkans torn?
Undrar Lars Lindkvist
Den högsta yttre höjden (dvs. tornen) på Lunds domkyrka är 55 meter. Några fler mått får du här: Bredden är 37 meter och längden är 86 meter. Den högsta inre höjden är 22 meter och murarna är ca. 2 meter tjocka. Allt enligt ”Explorer´s handbook Lunds domkyrka”.

Hur gammal är domkyrkan?
Undrar Pernilla
Den förste ärkebiskopen i Lund, Ascer, invigde kryptans högaltare år 1123 och år 1145 invigde hans efterträdare, Eskil, högaltaret.

När ska Domkyrkan bli upplyst på nätterna?
Undrar Lennart
Lunds domkyrka är upplyst! I tornen finns det belysning som är tänd från första söndagen i advent över jul- och trettonhelgen. I absiden finns det belysning som är tänd året om. På Domkyrkans norra sida (mot Lundagård) finns en fasadbelysning som invigdes i september 2002.

Jag vill gärna veta allt om altarskåpet
Undrar Sandra
Allt om altarskåpet kan vi inte skriva här i ett kort svar. I Domkyrkan finns en liten skrift om just altarskåpet att köpa. Men några korta fakta kan jag ge dig ur en broschyr författad av Bengt Åberg: ”Altarskåpet donerades 1398 av fru Ida till Gladsax, bland annat som en hyllning till heliga Birgitta och drottning Margrethe vilka hon stod mycket nära. Ursprungligen har flyglarna varit dubbla, de yttre med målningar. Det är antagligen ett nordtyskt arbete. I mittpartiet framställs himladrottningen Maria och Kristus, omgivna av 40 helgon i en rikt skulpterad inramning”.

Kan man klättra upp i Domkyrkans torn?
Undrar Samuli
Svaret är både ja och nej. Det är tyvärr inte möjligt för allmänheten att besöka Domkyrkans torn men personalen kan komma upp i tornen. I det södra tornet finns bland annat arbetsrum och personalkök inrymt.

Vad är det som växer på Domkyrkan?
Undrar Nilla
Det är faktiskt fler än en sorts växter. Sydsvenskan och en botaniker inventerade Domkyrkan sommaren 2003 och fann minst nio olika arter. Den mest kända är Murrutan som är en sällsynt, kalkkrävande ormbunksväxt. Dessutom fann man Glasbjörk, Rödnarv, Krypnarv, Trampört, Mjölkört, Vitgröe, Rödven och Lomme.

Vem har gjort högkorets glasmålningar?
Undrar Jakob
Det är den norske konstnären Emanuel Vigeland som år 1930 skapade glasmålningarna i högkoret och i sidoskeppen. Berättelsen som han har utgått från är skapelseberättelsen ända fram till att Adam och Eva tvingades att lämna Paradiset. Emmanuel Vigeland levde mellan åren 1875 och 1948.

Varför är det klockringning kl 21 varje dag?
Undrar Johan
Domkyrkans Knutsklocka ringer vid 21.00 för att  det är tiden för Completorium, ett latinskt ord som betyder avslutning. Completoriet är ett av tillfällena för Tidegärdsbön som många kristna följer mer eller mindre regelbundet än i dag. Traditionen att be tidegärd började tidigt i kristendomens historia och handlar i korta drag om att det under ett dygn finns utsatta tider som man avsätter för en kort bön (ofta läses psaltarpsalmer varvat med andra bibelpassager, kortare böner och Vår fader). Samma princip med fasta tider för enskild tillbedjan (som ett komplement till gemensamma gudstjänster) finns också inom judendomen och islam.

Idag ber många tidegärdsböner hemma enskilt men flertalet kyrkor, inklusive Domkyrkan, erbjuder tillfällen under veckan då man kan samlas för gemensam tidegärdsbön i kyrkorummet. Den som vill ha en ordning att följa hemma kan hitta det som app för mobilen, eller i bokform förstås. Det finns flertalet översättningar och versioner. Sök på Tidegärd, eller Liturgy of the Hours! Eftersom gudstjänstformen är så lik samfund emellan är det vanligtvis den gudstjänstformen man väljer då man vill fira ekumeniska (olika kyrkotraditioner tillsammans) gudstjänster.

I Lunds domkyrka är delar av det gemensamma gudstjänstlivet uppbyggt på att följa tidegärdens mönster.

  • Måndagar och torsdagar 08.00 firas Laudes. (Övriga veckodagsmornar är det vanligtvis veckomässa, så då ringer vi in till dessa gudstjänster).
  • Middagsböner har vi varje vardag kl. 12.00 (det är också ett traditionellt tidegärdstillfälle, men vi firar det som en vanlig kortare gudstjänst).
  • Vesper firas 18.00 varje onsdag (en ideell grupp turas om att leda bönen, de följer den tidegärdsbok som utvecklats på Killans bönegård på Österlen).
  • Ekumenisk vesper firas regelbundet och växelvis i Domkyrkan och S:t Thomas katolska kyrka. Se vårt kalendarium för aktuella tider.