Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingsinstruktionen är Lunds domkyrkoförsamlings övergripande styrdokument. Församlingsinstruktionen innehåller en omvärldsanalys, en teologisk reflektion samt ett pastoralt program som beskriver hur församlingen ser på sin grundläggande uppgift. Detta pastorala program inleds med en övergripande inledning:

”Lunds domkyrkoförsamling ska göra det som ingen annan församling kan göra; låta allt arbete ta sin utgångspunkt i Domkyrkan och de möjligheter som katedralen ger. Församlingen är ett lokalt uttryck för den universella kristna kyrkan och fast förankrad i kyrkans apostoliska tradition. Livet i och kring Domkyrkan är ett självklart inslag i staden. Domkyrkoförsamlingen är rotad i sin historia och samtidigt ständigt i uppbrott. Dess företrädare hörs i andliga, etiska, kulturella och sociala frågor.

Domkyrkoförsamlingen har ansvar för de hundratusentals besökare som kommer till Domkyrkan och för alla dem som vistas i stadens centrum. För Lundabon är församlingsgränser ofta okända. Människor söker sig till den kyrka där de känner sig hemma. Mest märkbar är denna rörelse mot centrum, men även de andra församlingarna har en stor andel icke församlingsbor i sin verksamhet. I ett nytt pastorat ökar församlingarnas och kyrkornas möjlighet till specialisering och det pastorala ansvaret delas.

Domkyrkoförsamlingens medarbetare ska förmedla en känsla av öppenhet, närvaro och hopp i sitt arbete. Genom Guds ord och sakrament får människor del av Guds nåd i Kristus och hjälp att betrakta världen utifrån den urkristna bekännelsen: Jesus är Herre.

Församlingens arbete präglas av fyra dimensioner; gudstjänst, lärande, gästfrihet och kyrkans närvaro i staden. Dessa fyra aspekter kan inte avgränsas från varandra eller likställas med en specifik verksamhet. Dimensionerna ska genomsyra allt liv och all verksamhet som bedrivs i församlingen. Vi har för tydlighetens skull valt att strukturera det pastorala programmet utifrån nyckelorden gudstjänst, lärande, gästfrihet och kyrkans närvaro i staden, även om aspekterna delvis överlappar varandra.”