Miljödiplomering – för en hållbar kyrka

Arbetet med att bli hållbar kyrka är i full gång. Målet är att samtliga verksamheter ska genomsyras av klimat- och miljömedvetenhet och att vi ska vara föredömen för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa.

Att vara kyrka handlar om att ta ansvar för skapelsen. Det som gör Svenska kyrkans egna miljöledningssystem unikt är en helhetssyn på hur andliga, ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar. Eftersom arbetet med att bli hållbar kyrka är gränsöverskridande öppnar det för samarbeten och utbyten av kunskap mellan församlingar men även andra organisationer. Förhoppningen är att skapa en lärande organisation i vilken alla känner att de har en viktig roll.
mer info: Har du frågor eller är du intresserad av att engagera dig? Besök svenskakyrkan.se/lund eller kontakta Sofie Ask, miljösamordnare, sofie.ask@svenskakyrkan.se

”Vi bär tillsammans ansvaret för att vårda den värld Gud skapat och fördela skapelsens gåvor på ett rättvist och hållbart sätt. En rättvis fördelning omfattar både dagens och kommande generationers behov”.

– Miljöpolicy Svenska kyrkan i Lund

Hållbarhetsmål

Pastoral verksamhet 

  • Vårt engagemang för hållbar utveckling skall genomsyra arbetet i all verksamhet i Svenska kyrkan i Lund. Frågor om skapelse och miljö aktualiseras med gudstjänster, diakoni, undervisning och mission**.

​​Byggnader

  • Öka medvetenheten i verksamheterna och arbeta för miljömässig hållbarhet i hela pastoratet**.
  • Vi ska sträva efter att den el vi använder ska vara märkt grön el. Vi ska även sträva efter att minska energianvändningen på alla områden*.
  • Att främja och formulera strategier för arbetet med hållbara material och energieffektivisering vid ny- om- eller tillbyggnationer.

Målet medför en hållbar utveckling på energiområdet med minskade drift- och förvaltningskostnader samt minskad klimat- och miljöpåverkan från energianvändningen genom energieffektivisering och mer förnybar energi*.

Varor och tjänster ​

  • Vi vill öka andelen miljömärkta, ekologiska och närproducerade varor och tjänster**.

Kyrkogård

  • Vi vill driva och underhålla våra kyrkogårdar och markanläggningar med hänsyn till miljö och hållbar utveckling så långt det är möjligt. Vårt fokus kommer initialt att ligga på låg miljöpåverkan samt att verka för biologisk mångfald**.
  • Vi vill fortsätta ligga i framkant i det miljömässiga arbetet samt verka för en fortsatt energioptimerad drift. Vi kommer även fortsatt att vara delaktiga i branschens miljömässiga och tekniska utveckling genom aktivt deltagande i branschkonferenser och branschorganisationer*.

Transport och kommunikation​

  • Vi ska minska koldioxidutsläppen från anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor.

Kemikalier ​

  • Vi ska arbeta för en giftfri miljö** .

Avfall

  • Vi ska minska mängden avfall **.

 Förvaltning och ekonomi ​​

Pastoratet ska eftersträva en hållbar ekonomi och förvaltning som resulterar i en utveckling som är socialt, teologiskt och ekologiskt hållbar **.

*Energipolicy **Miljöpolicy​

Visste du att…
Diakonicentralen tar emot kläder och mindre prylar som de delar ut till behövande? Det som inte delas ut säljs på Ugglan Second Hand eller tas omhand av Human bridge.
Här kan du lämna saker:
Diakonicentralen, Råbygatan i Lund. På Ugglan Second Hand kan du köpa saker, allt överskott går till Diakonicentralen.