Biskopen leder stiftet

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift som leds av varsin biskop, därtill finns en ärkebiskop med säte i Uppsala. Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

Stiftet ska enligt Svenska kyrkans regelverk kyrkoordningen främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Den uppgiften gäller främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Arbetet sker bland annat genom utbildning, rådgivning och fortbildning.

Högsta beslutande organ i stiften är stiftsfullmäktige vars ledamöter väljs i kyrkovalet som äger rum vart fjärde år. I varje stift ska det finnas en stiftsstyrelse, som är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ, och ett domkapitel. Bland Stiftsstyrelsen uppgifter finns att besluta om indelningen i församlingar och pastorat och att ha ett övergripande ansvar för de kyrkliga valen i stiftets församlingar och samfälligheter. Domkapitlet arbetar bland annat med frågor som gäller behörighetsförklaring av sökande till prästtjänster, tillsyn av prästernas och diakonernas ämbetsförvaltning, gudstjänstlivet och kyrkorummets utformning.

Till biskopens uppgifter hör att inspirera präster, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt att viga präster och diakoner. Det är också biskopens uppgift att företräda stiften och Svenska kyrkan i samhällslivet, till exempel i massmedia.

Den 24 augusti 2014 vigdes Johan Tyrberg till biskop i Lunds stift. Han efterträder Antje Jackelén som nu är ärkebiskop i Svenska kyrkan. Johan Tyrberg är Lunds stifts 69:e biskop. Han var tidigare kyrkoherde och kontraktsprost, sedan 2007 verksam i Karlshamn. 2002-2007 var Johan Tyrberg kyrkoherde i Frankfurt am Main, Svenska kyrkan i utlandet . Som valspråk har Johan valt Jesusorden ”Jordens Salt”.

 Jesus säger att vi är Jordens salt. Det finns olika tolkningar av det, men vilken tolkning man än väljer är tanken att Guds folk ska blandas i omgivningen. Vi har vår kallelse att leva i världen, i samhället. Utblandade som salt, märkbara som salt, säger han.

Domkyrkan har en särskild roll då den både är en ”vanlig” församlingskyrka men på samma gång platsen för de stora stiftsfesterna som präst- och diakonvigningar och jubileumsgudstjänster av olika slag. Domkyrkans roll som stiftets kyrka märks också genom att biskopen som regel leder fredagens morgonmässor samt ett antal söndagsgudstjänster varje år.