Den lokala nivån är kyrkans viktigaste

De cirka 1 400 församlingarna är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Alla i Sverige bor i en församling. De allra flesta invånarna i församlingen tillhör Svenska kyrkan. Begreppet församling är alltså både ett geografiskt uttryck och en beteckning för medlemstillhörighet. Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan. Det är här människor samlas till gudstjänst, och här möter kyrkan människor i kyrkliga handlingar, i undervisning och diakoni.

I alla församlingar finns mellan den präst som är ansvarig för församlingens arbete och förtroendevalda lekmän i församlingens styrelse. Gemensamt ansvarar man för församlingens utveckling.  Man brukar tala om en kombination av demokratisk självstyrelse och prästerlig ämbetsförvaltning. Detta kallas den gemensamma ansvarslinjen. Detta gemensamma ansvar märks bland annat genom att en präst är självskriven ledamot av styrelsen. Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat. Pastoratet har det övergripande ansvaret för arbetet i alla församlingar i staden. Pastoratets arbete leds av domprosten och styrelsen kallas kyrkorådet. Lunds domkyrkoförsamlings arbete leds av församlingsherden och styrelsen kallas församlingsråd.